top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN EVENTS
Het Kantoor van nU B.V.
Gouda – KvK 66948509 – Versie maart 2022

Artikel 1. Definities

1.1  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • Het kantoor van nU B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Het Kantoor van nU B.V. gevestigd aan de Peperstraat 20 te Gouda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 669485509.

 • Opdrachtgever: de contractspartij van Het Kantoor van nU. 

 • Factuursom: de door opdrachtgever aan Het Kantoor van nU verschuldigde financiële vergoeding voor de uitvoering van de opdracht.

 • De overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Het Kantoor van nU.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door Het Kantoor van nU B.V. Hieronder zijn begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht die aan Het Kantoor van nU wordt verstrekt. Deze toepasselijkheid geldt tevens voor alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. 

2.2    De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Het Kantoor van nU B.V. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3    Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn en/of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Het Kantoor van nU B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4    Indien Het Kantoor van nU B.V.niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Het Kantoor van nU B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1    Alle offertes en prijsopgaven door Het Kantoor van nU B.V. gedaan zijn vrijblijvend en herroepbaar. Alle offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende in de offerte en aanbiedingen genoemde termijnen.

3.2    Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om vóór het aangaan van de overeenkomst na te gaan of het gehuurde geschikt is voor het beoogde evenement.

3.3    Het Kantoor van nU staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Het Kantoor van nU opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Het Kantoor van nU B.V. haar aanbieding of offerte baseert. 

3.4    Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, sociale media of publicaties van Het Kantoor van nU binden Het Kantoor van nU B.V. niet. 

3.5    Het Kantoor van nU is hoe dan ook pas gebonden als in haar schriftelijke aanbieding/ offerte ten minste vermeld staat:

 • welke ruimte(n) gedurende welke periode tegen welke prijs gehuurd zijn;

 • ten behoeve van welk soort project de ruimte(n) gehuurd zijn;

 • de indicatie van het aantal personen dat verwacht wordt aanwezig zullen zijn;

en de aanbieding/offerte tijdig voor akkoord is getekend door opdrachtgever dan wel door opdrachtgever per e-mail voor akkoord is verklaard, en tijdig door Het Kantoor van nU is ontvangen. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

3.6    Partijen zijn zich ervan bewust dat het door opdrachtgever te organiseren evenement passend dient te zijn bij de reputatie, uitstraling en overige evenementen van de locatie van Het Kantoor van nU en geen overlast.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte en/of prijsopgave van Het kantoor van nU B.V. schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard dan wel op het moment dat de opdrachtgever de offerte en/of de overeenkomst en/of het schriftelijk formulier heeft ondertekend en aan Het kantoor van nU B.V. heeft geretourneerd en door Het Kantoor van nU schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 5. Producten en informatie

5.1    De uitvoering van de opdracht is gebaseerd op de door de opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van de opdrachtgever niet overeenstemt met de werkelijkheid, is Het Kantoor van nU niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen daarvan.  

 

Artikel 6. Annuleren

6.1    Annuleringen dienen per e-mail te geschieden. 

6.2    Wanneer de opdrachtgever annuleert, dan dient de opdrachtgever annuleringskosten aan Het Kantoor van nU B.V. te betalen wegens gedane inkopen, aangeschafte zaken, voorbereiding en planning als gevolg van de annulering

van de opdracht. De annuleringskosten bedragen:

 • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 30% van de totale factuursom verschuldigd aan Het Kantoor van nU B.V. 

 • Bij annulering tot 7 en 2 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 75% van de totale factuursom verschuldigd aan Het Kantoor van nU B.V. 

 • Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de opdracht in de opdrachtgever 90% van de totale factuursom verschuldigd aan Het Kantoor van nU B.V. 

 

Artikel 7. Correcties op groepsgrootte

7.1    De kostenbegroting is gebaseerd op het aantal gasten zoals vermeld in de overeenkomst. Indien er een wijziging in het aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de prijsberekening van de overeenkomst

7.2    Geef eventuele correcties op de groepsgrootte altijd zo spoedig mogelijk door per e-mail dan wel telefonisch.

7.3    Bij vermindering of toeneming op de groepsgrootte kan tot 4 dagen voor aanvang van de opdracht, kosteloos worden doorgegeven. 

7.4    Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de overeenkomst extra in rekening gebracht. Het door de locatie vastgestelde aantal aanwezige gasten is daarbij maatgevend.  

 

Artikel 8. Uitvoering

8.1    De inrichting, het gebruik en de ontruiming van het gehuurde dienen te geschieden in overleg met Het Kantoor van nU.

8.2    Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Kantoor van nU zullen geen veranderingen aan het gehuurde en overige ruimte(n) mogen worden aangebracht.

8.4    Opdrachtgever aanvaardt het gehuurde in de staat waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurperiode bevindt. Bij het einde van de huurperiode geconstateerde gebreken worden geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat bedoelde gebreken (zoals schade) reeds vóór de huurperiode bestonden.

8.5    Gehuurd op basis van selfservice: Op het in de orderbevestiging vermelde tijdstip van beëindiging van de huurperiode dient opdrachtgever het gehuurde geheel ontruimd en schoon opgeleverd te hebben in de toestand zoals het ter beschikking is gesteld, onder ongedaan making van iedere verandering die opdrachtgever daaraan mocht hebben aangebracht. 

 

Artikel 9. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

9.1    Het Kantoor van nU B.V. is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen jegens Het Kantoor van nU niet nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

9.2    Voorts is Het Kantoor van nU B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.3    Het Kantoor van nU B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1    Het Kantoor van nU B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht.

10.2    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Het Kantoor van nU geen invloed kan

uitoefenen, doch waardoor Het Kantoor van nU niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer begrepen: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte van de medewerker; verkeersbelemmeringen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden; internetstoring; energiestoring; computerinbraak; overheidsmaatregelen.

 

Artikel 11. Verboden

11.1    Het is niet toegestaan te roken op de locatie waar het evenement plaatsvindt. Daarnaast is het niet toegestaan in Het Kantoor van nU drugs of andere verboden middelen te gebruiken. 

11.2    Agressie, seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag jegens personeel en andere aanwezigen in Het Kantoor van nU zijn niet toegestaan. 

 

Artikel 12. Prijzen en tarieven

12.1    De vermelde prijzen en tarieven voor de opdrachtgever zijnde een bedrijf zijn in euro’s exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

12.2    Het Kantoor van nU B.V. heeft het recht van tijd tot tijd haar prijzen en tarieven aan te passen.

 

Artikel 13. Facturatie en betaling

13.1    De opdrachtgever dient de van Het Kantoor van nU B.V. ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

13.2    Indien de opdrachtgever het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Het Kantoor van nU het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het volledig openstaande factuurbedrag betaald is. Het Kantoor van nU B.V. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.

13.3    Indien Het Kantoor van nU invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende op die invordering. Dit met een minimum van € 100,–, ten laste van de Opdrachtgever.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

14.1    Alle aanwezigen zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens het evenement. 

14.2    Het Kantoor van nU B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 • een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

 • enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

14.3    Het Kantoor van nU B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Het Kantoor van nU B.V. is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.4    De inlichtingen die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden en/of tikfouten bevatten.

14.5    De aanwezigen dienen zich te allen tijde te gedragen en gedragsregels die worden gegeven door Het Kantoor van nU B.V.. Indien de aanwezigen weigeren deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan zijn de aanwezigen en de opdrachtgever verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

14.6    Het Kantoor van nU B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de aanwezigen die verband houdt met deelname aan het evenement.

14.7    De aanwezige is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de aanwezige en Het Kantoor van nU B.V. gezamenlijk doorbrengen als daarna.

14.8    Het Kantoor van nU B.V. is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de opdrachtgever van de inhoud van het evenement.

14.9    Het Kantoor van nU B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de aanwezige of de opdrachtgever op het terrein van Het Kantoor van nU B.V. of op de locatie waar het evenement wordt gegeven.

14.10    Het Kantoor van nU B.V.is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.11    Indien Het Kantoor van nU B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Het Kantoor van nU B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Het Kantoor van nU B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Het Kantoor van nU B.V. beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft voor de dienstverlening, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.12     De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Het Kantoor van nU B.V. of haar ondergeschikten.

14.13  Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Het Kantoor van nU B.V.. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

14.14    Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Het Kantoor van nU B.V. gehouden is of onrechtmatig jegens Het Kantoor van nU B.V. handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Het Kantoor van nU B.V.daardoor direct of indirect ontstaan.

 

Artikel 15. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

15.1    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2    Het Kantoor van nU B.V.verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy statement dat op haar website staat.

15.3    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Het Kantoor van nU B.V.gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Het Kantoor van nU B.V.zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Het Kantoor van nU B.V.niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1    Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en Het Kantoor van nU B.V. is Nederlands recht van toepassing.

16.2    Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Het Kantoor van nU B.V. zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Het Kantoor van nU B.V. is gelegen. De opdrachtgever zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Het Kantoor van nU B.V. schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

bottom of page