top of page

PRIVACY STATEMENT
Het Kantoor van nU B.V.
Gouda – KvK 66948509 – Versie maart 2022

Artikel 1. Definities

1.1.  In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:Het Kantoor van nU B.V.: de gebruiker van deze privacy statement: Het Kantoor van nU B.V. gevestigd aan de Peperstraat 20 te Gouda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK- nummer 66948509;

 • betrokkene: de klant van Het Kantoor van nU B.V. en de natuurlijke persoon namens wie de klant een overeenkomst met Het Kantoor van nU B.V. is aangegaan;

 • diensten: de diensten die Het Kantoor van nU B.V. in het kader van de overeenkomst aan de betrokkene levert.

 

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor Het Kantoor van nU B.V. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Het Kantoor van nU B.V.volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Het Kantoor van nU B.V., Peperstraat 20, 2801 RE Gouda.

 

Artikel 3: Doeleinden van de verwerking

3.1.  Het Kantoor van nU B.V. verzamelt o.a. de volgende persoonsgegevens van de betrokkene: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

3.2.  Het Kantoor van nU B.V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van de diensten;

 • het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;

 • om de betrokkene op de hoogte te houden van nieuws over Het Kantoor van nU B.V.

 

Artikel 4: Versturen van digitale nieuwsbrieven

4.1.  De persoonsgegevens van de betrokkene worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Het Kantoor van nU B.V..

4.2.  De betrokkene kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 5.

4.3.  Het Kantoor van nU B.V. zal de betrokkene niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5: Het recht van verzet

5.1.  De betrokkene heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

5.2.  Verzet kan door de betrokkene o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:

 • elektronisch naar het e-mailadres: info@hetkantoorvannu.nl;

 • door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.

5.3.  In elke digitale nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt de betrokkene gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.

5.4.  Indien de betrokkene verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

 

Artikel 6: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.2.  Het Kantoor van nU B.V. zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

6.2.  Het is Het Kantoor van nU B.V. toegestaan de persoonsgegevens van de betrokkene aan een derde te verstrekken:

 • indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

 • in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

 • ter bescherming van de rechten of het eigendom van Het Kantoor van nU B.V.;

 • ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;

 • bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

 • het noodzakelijk is voor het leveren van de diensten.

6.3.  Het Kantoor van nU B.V. kan andere bedrijven en/of personen inzetten om taken namens Het Kantoor van nU B.V. uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het versturen van nieuwsbrieven of het geven van trainingen. Zij hebben toegang tot persoonlijke informatie nodig om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden.

6.4.  Gesprekken, sessies en ander contacten die in welke vorm dan ook tussen Het Kantoor van nU B.V. en de betrokkene plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.

6.5.  Vertrouwelijke informatie over een betrokkene wordt niet aan de klant, die de betrokkene heeft aangemeld bij Het Kantoor van nU B.V., bekend gemaakt, tenzij de betrokkene daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Artikel 7: Beveiligingsmaatregelen

7.1.  Om inzage van persoonsgegevens van de betrokkene door onbevoegden te voorkomen, heeft Het Kantoor van nU B.V. verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

 

Artikel 8: Privacy beleid van derden

8.1.  Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden, zoals social media websites. Het Kantoor van nU B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de betrokkene het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen. Het privacy beleid van social media websites kan regelmatig wijzigen.

 

Artikel 9: Corrigeren van gegevens

9.1.  Op verzoek verleent Het Kantoor van nU B.V. aan betrokkenen toegang tot alle informatie die Het Kantoor van nU B.V. van hun bijhoudt. Verder biedt Het Kantoor van nU betrokkenen de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Het Kantoor van nU B.V. van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de betrokkene, kan de betrokkene via het e- mailadres info@hetkantoorvannu.nl contact opnemen met Het Kantoor van nU B.V.

 

Artikel 10: Contact

10.1.  Indien de betrokkene vragen heeft over het privacy statement of vindt dat het handelen van Het Kantoor van nU B.V.niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de betrokkene contact met Het Kantoor van nU B.V.opnemen.

10.2.  Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen via het e-mailadres info@hetkantoorvannu.nl bij Het Kantoor van nU B.V.worden ingediend.

 

Artikel 11: Wijzigingen

11.1.  Het Kantoor van nU B.V.behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Het Kantoor van nU B.V.raadt de betrokkene aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

 

bottom of page